Ledenvergadering DKB’44

Geachte leden van voetbalvereniging DKB’44,

Eind september jl. hebben we besloten om de ledenvergadering op te schuiven i.v.m. de aangepaste corona maatregelen. We dachten en hoopten nog een nieuwe datum te kunnen communiceren. Maar gezien de aangescherpte maatregelen, hebben we, tot onze spijt, moeten besluiten om dit jaar geen ledenvergadering te organiseren.

Ondanks de beperkte maatregelen proberen we als bestuur en vrijwilligers nog wel actief te blijven om zaken te regelen die nog wel kunnen en mogen.
De volgende bestuurswisseling vindt plaats: dhr. W. Kerssies is aftredend en niet herkiesbaar en mevr. J. Hamberg is door het bestuur voorgedragen als nieuw bestuurslid. Op de eerstvolgende vergadering zal dit officieel bevestigd worden. De notulen van de vorige ledenvergadering, d.d. 7 oktober 2019, zijn te lezen onderaan deze pagina. Het jaarverslag 2019-2020 is in de eerstvolgende DKB-er te lezen. Voor inzage in het verslag 2019-2020 van de penningmeester kan men zich richten tot de penningmeester via penningmeester-dkb44@outlook.com 

Notulen-ledenvergadering-2019-10-07